Z6_PPGAHG8009EN80QNU52LA95NJ7
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA95NR6

Национална здравна карта

Дата на публикуване: 07.12.2021
Последна актуализация: 01.06.2022

Чрез Националната здравна карта се определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на здравната мрежа и да се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите. Националната здравна карта е разработена въз основа на областните здравни карти, като за изготвянето й бе създадена национална комисия. За разработването на областните и Националната здравна карта са използвани показатели за осигуреност на населението с медицински специалисти и болнични ресурси, в т.ч. болнични легла по видове и медицински дейности, както и високотехнологични методи за диагностика и лечение и достъп до системата за спешна медицинска помощ.

Решение № 361 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта