Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA0

Здравно-техническа експертиза

Дата на публикуване: 20.01.2022
Последна актуализация: 01.06.2022

Основните дейности по здравно-техническата експертиза са:

1. Ежеседмично провеждане на експертен съвет в РЗИ по повод:

- изготвяне на здравни заключения на устройствени схеми и планове, включително и подробни устройствени планове /ПУП/, за съответствието им със здравните изисквания;

- изготвяне на здравни заключения на инвестиционни проекти, за съответствието им със здравните изисквания;

- здравен контрол на Екологични оценки /ЕО/ и Оценки за въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционни намерения на физически и юридически лица.

2. Със заповед на кметовете от областта, експерти на РЗИ са включени в Общинските експертни съвети по устройство на територията /ОЕСУТ/ на Общините в област Разград.

3. Със заповед на Областния управител, експерти на РЗИ са включени в Областни експертни съвети /ОЕС/.

4. Предварителен здравен контрол на обекти по време на строителство.

5. Предварителен здравен контрол на обекти, подлежащи на държавно приемане/ДПК/.

6. Участие в държавни приемателни комисии /ДПК/.

7. Здравен контрол по писма, сигнали и жалби на физически и юридически лица.