Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

ЛКК

Дата на публикуване: 17.05.2023
Последна актуализация: 17.05.2023

Заповедите за ЛК Комисиите се издават от директора на РЗИ на основание на: чл.104, ал.1 от Закон за здравето и чл.7, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинска експертиза и на РКМЕ.