Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK3
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T7

МКБ 10

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2022

МEЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ - 10 РЕВИЗИЯ