Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BP5
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BL3

Контрол на обектите с обществено предназначение

Дата на публикуване: 28.04.2021
Последна актуализация: 01.06.2022

Отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве” при РЗИ осъществява провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на обектите с обществено предназначение на територията на областта, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението, и на фактори на жизнената среда в съответствие със 3акона за здравето, Закона за водите, и други подзаконови нормативни документи, регламентиращи дейността на държавния здравен контрол.

Дейност:

1. Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания на:

Обекти с обществено предназначение:

 • водоизточници, водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
 •  плувни басейни, места за къпане;
 • средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, места за настаняване - пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;
 •  спортни обекти - стадиони, спортни зали, игрални площадки, фитнес центрове и зали;
 •  театри, киносалони, концертни зали, читалища, компютърни и Интернет зали, игрални зали;
 •  бръснарски, фризьорски и козметични салони, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА и уелнес центрове, обществени бани, перални, сауни, обществени тоалетни;
 •  гробищни паркове;
 •  оптики;
 •  обекти за производство, съхраняване и търговия с козметични продукти;
 •  железопътни гари, автогари;
 •  транспортни средства за обществен превоз - влакове, автобуси, транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за болни, лекарства и консумативи, автомобили за превоз на тленни останки;
 •  обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;
 • детски ясли и градини и заведения за социални услуги за деца и ученици, училища и висши училища, ученически и студентски общежития, школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца;
 •  здравни кабинети в учебни, детски и социални заведения;
 •  селскостопански аптеки;
 •  обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други;
 • обектите по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗЗ : специализираните институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социалните учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване.

Продукти и стоки със значение за здравето на човека:

 • бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;
 •  козметични продукти;
 •  химични вещества и смеси;
 • дрехи втора употреба;

Факторите на жизнената среда:

 • води, предназначени за питейно-битови нужди;
 •  води, предназначени за къпане;
 •  минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;
 •  шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
 •  нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;
 •  химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
 •  въздух.

2. Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца възрастни,водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони по отношение на тяхното здравословно състояние;

3. Извършва контрол върху химичните вещества и смеси по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането им; нотифицираните химични вещества; опасните химични вещества и смеси, за които са определени ограничения или забрани за търговия и употреба; производството на стоки, които могат да съдържат опасни химични вещества и смеси, за които са определени ограничения или забрани за употреба по реда на Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;

4. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;

5. Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;

6. Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки, в случаите предвидени в закон;

7. Съставя актове за установяване на административни нарушения;

8. Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

9. Участва съвместно с дирекция ,,НЗБ” в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;

10.Съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;

11. Извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;

12.Предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

13. Извършва контрол по поддържане чистотата на населените места от общините;

14. Извършва контрол по изпълнение изискванията на Закона за шума;

15. Предприема незабавни мерки при получаване на информация по системата РАПЕКС.

16. Предприема мерки при постъпили сигнали и предложения от физически и юридически лица.

17. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;

18. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;

19. Събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

20. Изготвя седмични, ежемесечни и годишни отчети и планове.