Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2B95
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BP2

Контрол на дейността върху службите по трудова медицина

Дата на публикуване: 20.01.2022
Последна актуализация: 01.06.2022

Основна роля на службите по трудова медицина /СТМ/ е да осигурят здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигурят най-висок стандарт на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани. Контрол върху дейността на СТМ могат да упражняват органите на държавен здравен контрол, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, ДВ бр. 124 от 1997 г., и промените в глава седма “Контрол и административно-наказателна отговорност”(чл.54а).

Контролът обхваща:

1. Регистрацията и съответствието на данните и документите по чл. 25 г, ал. 1 и чл. 25 д, ал. 1 с фактическото състояние;

2. Изпълнението на договорените с работодателя дейности по чл. 25 а, ал. 1, свързани със здравето на работещите;

3. Документите, удостоверяващи дейността на службата.

Контролът се извършва текущо и в случаи на подадени жалби и сигнали.

Органите на държавния здравен контрол имат право:

- на свободен достъп до службите по трудова медицина;

- да изискват информация и документи от СТМ във връзка с дейността й;

- да дават задължителни предписания за отстраняване на констатирани нарушения;

- да съставят актове за констатирани административни нарушения.

Контролът се извършва с цел спазване изискванията наНаредба №3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина.