Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6

За медицинските специалисти

Дата на публикуване: 17.01.2022
Последна актуализация: 09.06.2022

ПОЛУЧЕН ПИСМЕН СИГНАЛ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА УСТАНОВЕНА ЛИПСА НА 90 БРОЯ СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ (ЖЪЛТИ)

На 06.06.2022 г. е получен писмен сигнал от Министерство на здравеопазването за установена липса на 90 броя специални рецептурни бланки (жълти) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Поради установената липса е необходимо рецептурните бланки:
серия А от № 10123121 до № 10123150, включително да се считат за невалидни и
серия А от № 11069901 до № 11069960, включително да се считат за невалидни.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

  1. Заявление по образец;

  2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ

  3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ, РЕХАБИЛИТАТОРИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), обн. в ДВ брой 54 от 16.06.2020 г., се дава възможност на лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки и рехабилитатори да учредяват лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за здравни грижи - организира се и се осъществява от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област;

б) групова практика за здравни грижи - осъществява се от търговско дружество или кооперация, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри, и/или акушерки, и/или рехабилитатори, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област.

Видовете дейности, които могат да се извършват в амбулаториите за здравни грижи, се определят в Наредба № 1/08.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. Съгласно Закона, лицата, регистрирали амбулатория за здравни грижи, може да наемат и други лица, съобразно нуждите и обема на дейност на практиката. Практиките за здравни грижи може да извършват дейностите и в дома на пациента, когато състоянието на пациента налага това.

Амбулатория за здравни грижи се регистрира по реда на чл. 40 от ЗЛЗ. Заявлението за регистрация, ведно с изискуемите по закон документи, се подават в РЗИ – гр. Разград.