Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6

За медицинските специалисти

Дата на публикуване: 17.11.2023
Последна актуализация: 05.02.2024

05.02.2024 г.  НА ВНИМАНИЕТО НА МЕД. СПЕЦИАЛИСТИ! Нови образци на заявления, относно регистрация на лечебни заведения за ИЗБП и хосписите

Със заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на ИАМН са утвърдени нови образци на заявления по следните административни процедури, относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите:
1335 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;
1659 - Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата  на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;
465 - Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, 
както и електронна форма на допълнително приложение №Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 за регистрация и пререгистрация.
Издадените преди 23.01.2024 г. удостоверения за регистрация са валидни, с изключение на Приложение № 2 и следва да се приемат от всички заинтересовани страни.
Считано от 15.02.2024 г. лечебните заведения могат да подават документи чрез РЗИ при настъпване на промяна във вписаните обстоятелства по регистрацията.  
Утвърдените образци на заявления и електронна форма на допълнително приложение №Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 за регистрация и пререгистрация са налични на интернет страницата на Регионална здравна инспекция гр. Разград, секция Административно обслужване – Административни услуги – Услуга „3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите“.

Същите могат да бъдат изтеглени и от официалната страница на ИАМН.
 


17.11.2023 г. ВАЖНО! На вниманието на медицинските специалисти и гражданите!

     Съгласно публикувани в държавен вестник промени в Закона за здравето,  считано от днес 17.11.2023 г. отпада задължителната и карантина и изолация на заболелите от КОВИД и техните контактни лица


12.09.2023 г.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ


Уважаеми колеги,

     Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи,  които може да изтеглите от меню: Административно обслужване / Aдминистративни услуги /961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

  • Заявление по образец;
  • Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
  • Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.


16.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 28 г и чл. 28 д от Закона за здравето е утвърдена Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система, обн. ДВ бр. 103 от 24.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г. Съгласно разпоредбите на тази наредба, медицинските специалисти в лечебните и здравните заведения са длъжни да оформят електронния здравен запис за всяка една от извършените в лечебните и здравните заведения дейности, независимо от неговия здравен статус и източника на финансиране на съответната дейност (заплащани от НЗОК, от доброволни здравни застраховки или от пациента). Медицинските и немедицинските специалисти в лечебните и здравните заведения са длъжни за оформят електронния здравен запис като стандартизиран електронен документ със структурирана информация в НЗИС. 
Всички лечебни заведения е необходимо да изпълняват въведеното от началото на тази година нормативно задължение за оформяне на електронен здравен запис за всяка една от извършените в лечебните заведения дейности в изпълнение на разпоредбите на Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система.


14.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ/ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ

 

Уважаеми колеги,


Уведомявам Ви, че в Държавен вестник бр. 51 от 13.06.2023 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. 
От 13.06.2023 г. предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества се извършва единствено с електронно предписание.
Електронните специални рецепти могат да бъдат изпълнявани на територията на цялата страна - отпада изискването на чл. 40, т. 2 от Наредбата рецептата да се изпълнява само в аптеки, които се намират на територията на областта по местоиздаване ѝ.
Лекарите и лекарите по дентална медицина, които са получили специални рецептурни бланки за педписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, трябва да ги върнат в РЗИ в срок до 13.08.2023 г.

За допълнителна информация относно реда на предписване, отпускане и дейностите по отчетността на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, можете да се обръщате на телефон: 084/611138 – д-р Янка Николова, ДД МД и инспектор по наркотичните вещества.


06.06.2023 г.  НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Публикувани са новите фармако-терапевтични ръководства в сайта на РЗИ-Разград, който се намират на следния адрес:

https://rzi-razgrad.egov.bg/wps/portal/rzi.razgrad/normative-acts/medical-standards


ПОЛУЧЕН ПИСМЕН СИГНАЛ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА УСТАНОВЕНА ЛИПСА НА 90 БРОЯ СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ (ЖЪЛТИ)

На 06.06.2022 г. е получен писмен сигнал от Министерство на здравеопазването за установена липса на 90 броя специални рецептурни бланки (жълти) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Поради установената липса е необходимо рецептурните бланки:
серия А от № 10123121 до № 10123150, включително да се считат за невалидни и
серия А от № 11069901 до № 11069960, включително да се считат за невалидни.

 


НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ, РЕХАБИЛИТАТОРИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), обн. в ДВ брой 54 от 16.06.2020 г., се дава възможност на лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки и рехабилитатори да учредяват лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за здравни грижи - организира се и се осъществява от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област;

б) групова практика за здравни грижи - осъществява се от търговско дружество или кооперация, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри, и/или акушерки, и/или рехабилитатори, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област.

Видовете дейности, които могат да се извършват в амбулаториите за здравни грижи, се определят в Наредба № 1/08.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. Съгласно Закона, лицата, регистрирали амбулатория за здравни грижи, може да наемат и други лица, съобразно нуждите и обема на дейност на практиката. Практиките за здравни грижи може да извършват дейностите и в дома на пациента, когато състоянието на пациента налага това.

Амбулатория за здравни грижи се регистрира по реда на чл. 40 от ЗЛЗ. Заявлението за регистрация, ведно с изискуемите по закон документи, се подават в РЗИ – гр. Разград.