Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18K1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI1

Химични вещества и смеси

Дата на публикуване: 18.01.2022
Последна актуализация: 01.06.2022

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на икономическите оператори и масовите потребители Във връзка с действащия Регламент (ЕС) 2018/589 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на метанола. Забранява се пускането на метанол (метилов алкохол) на пазара за масовия потребител след 9 май 2019 г. в състава на течности за чистачки или за размразяване на предни стъкла, в концентрация по-голяма или равна на 0,6 тегловни процента.

Уведомяваме Ви,

че в съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 98/2013 за България е открита телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсорн на взривни вещества +359(02) 814 70 70. Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции, обвързани с Регламента, е публикувана на сайта на Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи - раздел „ЗА ГДБОП", „ПОЛЕЗНО".

Прилагаме и линк към интернет страницата: http://www.gdbop.bg/bg/polezno

Във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в него, задълженията за икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указана, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 изтеглете

Листовка изтеглете

Постер изтеглете

Контролът върху химичните вещества и смеси се осъществява, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 114 от 2003г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2010г.), както свързаните с него подзаконови Наредби и Регламенти.

На контрол подлежи изпълнението на изискванията за:

1. Класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси;

2. Класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества, смеси и специфични изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

3. Предоставяне на информация надолу по веригата на доставки за химичните вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006(REACH);

4. Ограничаване пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества, смеси и изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006(REACH) и наредбата по чл.4б, ал.2 с цел опазване на човешкото здраве;

5. Етикетиране и опаковане на детергенти и ПАВ, предназначени за детергенти съгласноРегламент(ЕО)№648/2004;

6. Предоставяне на информация за съставките на детергентите съгласно Регламент (ЕО)№648/2004;

7. Пускане на пазара на биоциди, включително на основни вещества;

8. Предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето.

Контролът се извършва от оправомощени със Заповед на Министъра на здравеопазването длъжностни лица. Извършваният контрол по този закон е превантивен, текущ и последващ.

Превантивен контрол:

осъществява чрез процедурите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоциди по реда на глава четвърта.

Текущ контрол

осъществява се с извършване на:

1. Планови проверки въз основа на годишен план за контролната дейност;

2. Проверки по жалби и сигнали на физически или юридически лица;

3. Проверки в случай на съмнение;

4. Проверки по запитване на Европейската агенция по химикали или компетентен орган на друга държава.

 

Последващ контрол:

осъществява се чрез: проследяване изпълнението на предписанията, чрез извършване на проверки по документи, на място, пробовземане, лабораторни анализи, наблюдения и измервания.