Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2B75
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BN4

Орган за контрол от вид А

Дата на публикуване: 20.01.2022
Последна актуализация: 17.08.2022

Контрол на продукти и стоки от значение за здравето на човека - води, козметични продукти и физични фактори в работна и битова среда.
Лабораторната дейност се извършва от отдел "Лабораторни изследвания" към дирекция "Обществено здраве" при спазване и поддържане на изискванията на внедрената Система за управление на качeството, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Видове услуги
І. Контрол на води по химични и микробиологични показатели
1. Води от плувни басейни

ІІ. Контрол на козметични продукти.
ІІІ. Контрол на физични фактори в работна и битова среда
1. шум

2. микроклимат

3. изкуствено осветление

ІV. Отривки от работни/ контактни повърхности
Структурно звено на РЗИ, провеждащо контрола

Отдел "Лабораторни изследвания" в дирекция „Обществено здраве"
 
лице за контакт:инж. Светлана Дончева
телефон: 084/611 155; 0885 044 905
адрес: гр. Разград, ул. "Кирил и Методий" №8

приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.
Място на подаване на документи и получаване на информация

Приемен офис на отдел "Лабораторни изследвания", стая №409.
лице за контакт: инж. Даниела Бобева 
телефон: 084/611 157.
адрес: гр. Разград, ул. "Кирил и Методий" №8.
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч..

Нормативна уредба:
Контролът се извършва съгласно изискванията на БДС, Наредби, Европейски Регламенти, Директиви и др. нормативни актове

Процедура
Заявление-услуги за вида на исканата услуга се попълва и подава в приемния офис на ОКА. При необходимост се провежда консултация със съответния експерт отговорен за извършване на контрола, относно: пробовземане, метод за контрол, срок на изпълнение, други изисквания на клиента.

Обслужващият офиса на отдел „Лабораторни изследвания” приема пробата/извадката, придружена с необходимите документи – пробовземен протокол, техническа документация и др., след като се увери, че са спазени изискванията на пробовземането. Регистрира я по определените правила, кодира я и я предава в лабораторията за изпитване. Клиентът получава сертификат за контрола от приемния офис срещу подпис.

Срокът за изпълнение на услугите е до 5 работни дни от приемане на заявката.

Такси

Заплащането на услугите става при подаване на заявлението, съгласно Приложение № 4 на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)

Списък документи за гъвкав обхват
Дата на публикуване: 12.06.2023

Процедура за жалби и възражения
Дата на публикуване: 20.01.2022

Референции
Дата на публикуване: 20.01.2022