Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QD6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UN6

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ 2021-2030 г.

Дата на публикуване: 15.03.2022
Последна актуализация: 14.07.2023

 Информация за дейностите по националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (НППМДЗ) в област Разград

В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030 г., в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД, е създаден и функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.
Центърът е самостоятелно звено на територията на лечебното заведение и осигурява напълно безплатно комплексно медицинско обслужване на бременни жени с патология на бременността, деца с увреждания и с хронични заболявания,  недоносени деца, както и техните родители. 

В центъра се извършват:
• специализирани консултации от медицински специалисти на родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца; 
• специализирани консултации от немедицински специалисти (психолог и социален работник) на родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца.
Медицинските консултации се организират по предварително изготвен от координатора график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.
Специализирани медицински консултации и медицинска рехабилитация за здравноосигурени пациенти се извършват след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като насочващият лекар следва да предостави информация за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините, поради които насочва пациента към ЗКЦ.
Допълнителни консултации при наличие на заболявалия, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ, се извършват след прегледа по реда на чл. 19 от Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.
Домашни посещения се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания, и на недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието от специалистите в лечебното заведение-изпълнител е преценена необходимост от провеждане на консултация в домашни условия.
Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от координатора график, с транспорт на лечебното заведение.

Провеждане на масов неонатален слухов скрининг при новородени
Провеждането на неонаталния слухов скрининг се извършва в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград“ АД, на всички новородени деца, при изписване на новороденото, с апарат за отоакустични емисии в обособен за целта кабинет или при леглото на детето в Родилно отделение.
Изследването се извършва от лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ), в присъствието на майката или на бащата/настойник или близък роднина, след подписано информирано съгласие.
Процедурата е безболезнено, отнема само няколко минути, най-често докато детето спи, като малък гумен накрайник се поставя на ухото му и апаратът показва дали то има нормален слух. Не се налага даването на анестезия или друга медикаментозна подготовка на новороденото.
Изследването има за цел да обхване всички новородени деца, и при установяване на отклонение или съмнение за намален слух, на родителя се дават указания за необходимостта от извършване на контролно изследване на слуха на новороденото, до 7 дни след изписването му, от УНГ-специалист.  По този начин, за децата с увреден слух може да бъде постигнато нормално развитие, включително на речта, и пълна социална адаптация и реализация.
Много от причините за намален слух са лечими, а голяма част от нелечимите се преодоляват чрез слухопротезиране, поради което ранното откриване на намален слух при деца е от изключителна важност.

Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве се намира в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД /в двора на лечебното заведение, след входа за Родилно отделение/, на адрес: гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2.
Запитвания и заявки за консултативни прегледи:

  •    всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа 
  •    на телефони: 0893 057 417; 084/ 62 72 95; 084/ 614-251
  •   e-mail: centar_mbalrazgrad@abv.bg
  •   координатор: Наделина Йорданова и Павлина Неделчева


Регионален координатор по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2021-2030 г.) - Нергис Федаил, главен инспектор в Дирекция „Медицински дейности” в РЗИ - Разград, тел. за контакт: 084 611 142.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 г.