Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Административни услуги

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.12.2023

 

 

 Предоставяните от РЗИ-Разград административни услуги може да заявите лично в Центъра за административно обслужване (ЦАО)  всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа. Услуга, за която се дължи такса може да бъде заплатена на място, на касата на инспекцията, чрез ПОС-терминално устройство в ЦАО  и по банков път .

   Ако желаете да заявите извършването на услуга по електронен път направете това, чрез секция "Административно обслужване", раздел  "Електронни административни услуги" в сайта на РЗИ-Разград.

  При необходимост може да получите информация за предоставяната услуга, консултация и помощ за необходимите действия, които трябва да предприемете за получаване на услугата, на телефон  084/611 168  Център за административно обслужване (ЦАО).                   


 

С П И С Ъ К

на административните услуги, предоставяни от РЗИ-Разград

 

961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (Комплексна към услуги 1335 и 1659)
1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи  неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

1088 Заличаване от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

685  Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

881 Изготвяне на протокол  за извършена проверка във връзка с издаване на  лицензия  за търговия на едро или дребно за съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи  наркотични вещества

1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки

466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални,  изворни и трапезни  води

1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци (Комплексна към услуги 883 и 719)

259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на  инвестиционен проект

1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

1796 Издаване на  свидетелство за имунизационно състояние

1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

1573 Издаване на хигиенно заключение  за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

1349 Издаване на удостоверение за регистрация на  дрогерия

2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти

477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП-2/

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж /УП-3/

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум