Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BA7
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BQ6

Бутилирани води

Дата на публикуване: 07.12.2021
Последна актуализация: 01.06.2022

С обнародването и влизането в сила на Закона за Българската агенция по безопасност на храните е създадена Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), която е компетентния държавен орган за осъществяване на официален контрол по безопасност и качество на храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води (чл.2).

Съгласно чл. 12, ал.3 от Закона за храните (ЗХ) регистрацията на обекти за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението на обекта.

Съгласно чл. 14 от същия закон РЗИ, води регионален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води.

В РЗИ - Разград няма регистрирани обекти за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води.