Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Води Атмосферен въздух Йонизиращи лъчения Шум

Фактори на жизнената среда

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2022

РЗИ-РАЗГРАД извършва наблюдение на качеството на атмосферния въздух на територията на областта, ежегодно публикува на интернет страницата доклад  с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения. 
Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол. Обектите, източници на нейонизиращи лъчения, са обекти с обществено предназначение и подлежат на държавен здравен контрол.
Извършва се непрекъсната актуализация на информацията за всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на Разградска област, в Регистъра на обектите с обществено предназначение по Наредба № 9 от 2005 г., който се поддържа в актуален вид на сайта на РЗИ – Разград.

РЗИ – Разград извършва контрол върху шума чрез:
•    измерване/изчисляване на имисионния шум;
•   измерване нивата на проникващ шум в жилищата и жилищните територии при сигнали и жалби с цел установяване съответствието им с действащите норми съгласно Наредба №6 от 2006 г. Измервания се извършват в помещения на жилищни сгради, както и в жилищни зони и територии;
•    мониторинг на шума в населените места.