Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2T64
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2T67
Места за специализанти, обявени от базите за обучение Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Дата на публикуване: 11.02.2022
Последна актуализация: 12.06.2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Уведомявам Ви, че на разположение в Регионална здравна инспекция гр. Разград е План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2024 г. на Медицински университет-София.
Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Във всяка заявка трябва да бъде посочен телефон за обратна връзка с кандидата. Заявки с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание. 

Моля да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. 

При планиране на участие в курсовете и след съобразяване с необходимите изисквания, изпратете поименни предложения по образци №1 и 2, както и попълнените форми на заявки №3, 4 и 5. Заявка №5 се попълва само от специализанти. 
Заявки могат да бъдат подавани и на електронен адрес: mfsdo@medfac.mu-sofiq.bg
Вашите предложения може да изпратите в срок до 10.09.2023 г. в Медицински университет – София, Медицински факултет – деканат, отдел СДО, адрес: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ №1. 
План-разписанието за 2024 г. може да бъде разгледано и онлайн на интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. 

Допълнителна информация можете да получите на електронния адрес на Медицински факултет – София - medfac.mu-sofia.bg. и на тел. 02/952 02 80.