Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AD5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U35

Регистри

Дата на публикуване: 07.07.2023
Последна актуализация: 19.02.2024

Бутилирани води

С обнародването и влизането в сила на Закона за Българската агенция по безопасност на храните е създадена Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), която е компетентния държавен орган за осъществяване на официален контрол по безопасност и качество на храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води (чл.2).

Съгласно чл. 12, ал.3 от Закона за храните (ЗХ) регистрацията на обекти за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението на обекта.

Съгласно чл. 14 от същия закон РЗИ, води регионален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води.

 

В РЗИ - Разград няма регистрирани обекти за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води.