Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A53
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U36

Политика по качество

Дата на публикуване: 13.01.2022
Последна актуализация: 05.05.2023

                                                                                                                                                                                               

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството на Регионална здравна инспекция - Разград, официално декларира своята политика по качеството, която да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от целия персонал в организацията.
Политиката по качеството на РЗИ-Разград е насочена към допринасяне в оптимална степен за опазване на общественото здраве и повишаване на здравното благополучие и качеството на живот на гражданите чрез провеждане на целенасочена здравна политика и ефективен здравен контрол на територията на област Разград.
Политиката по качество на РЗИ-Разград изцяло кореспондира с мисията и целите на организацията за подобряване на здравното състояние и повишаване на чувството за здравна сигурност и удовлетвореност на гражданите и потребителите на нейните услуги.
За осъществяването на своята политика, ръководството на РЗИ-Разград насочва усилията си в следните направления /основни стратегически цели/:

  • Предотвратяване и намаляване на риска за здравето на гражданите от неблагоприятното въздействие на факторите на жизнената среда чрез провеждане на ефективен здравен контрол;
  • Ефективно изпълнение на политиките и програмите на Министерство на здравеопазването с приоритет на промоцията на здраве и интегрираната профилактика на болестите;
  • Подобряване на резултатността от провежданите политики и програми по отношение на здравното състояние на населението и качеството на медицинската помощ, осъществявана в регионалната здравна мрежа;
  • Осъществяване на добро сътрудничество и реализиране на нови форми на съвместна работа с всички заинтересовани страни по проблемите на здравето на населението в област Разград в съответствие с регионалните здравни приоритети;Увеличаване на удовлетвореността на потребителите и другите заинтересовани страни от осъществяваните административни дейности и услуги.
  • Оптимизиране на организационната среда и култура на организацията, постоянното повишаване на квалификацията на персонала и неговата  мотивация; 

За постигане на тези цели и задачи организацията е разработила и внедрила Система за управление на качеството на база международния стандарт ISO 9001:2008.

Като директор на РЗИ-Разград декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качеството.


Д-Р АСЯ ГЕНЕВА
Директор на Регионална здравна инспекция-Разград