Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Мисия, визия, цели

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.06.2022

Основните приоритети в националната здравна стратегия на правителството 2021-2030 и политиката на министерство на здравеопазването са водещи стратегически документи, определящи визията на регионалните здравни инспекции, чиято мисия е опазване и укрепване на индивидуалното и обществено здраве чрез ограничаване въздействието на рисковите фактори на жизнената среда и информиран избор на здравословен начин на живот.

МИСИЯ 

Опазване на общественото здраве, подобряване на здравното състояние и  качеството на живот на гражданите чрез провеждане на държавна здравна политика и ефективен здравен контрол на територията на Област Разград.

ВИЗИЯ

Чрез ефективно управление, организационно усъвършенстване и качествена организация на дейността си,  да изпълнява успешно своята мисия и да допринася за опазване на общественото здраве и повишаване  качеството на живот на населението в областта. Усъвършенстване и развитие на инспекцията като публична организация.

Визията на инспекцията се реализира чрез постигането на стратегическите цели: 

  • Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на Област Разград.
  • Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива.
  • Повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда.
  • Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.
  • Ограничаване заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.
Цели на РЗИ - Разград за 2024 г.
Дата на публикуване: 09.02.2024

Цели на РЗИ - Разград за 2023 г.
Дата на публикуване: 17.02.2023

Цели на РЗИ - Разград за 2022 г.
Дата на публикуване: 24.02.2022

Цели на РЗИ - Разград за 2021 г.
Дата на публикуване: 17.01.2022