Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Гл. инспектор в дирекция „Медицински дейности“

Дата на публикуване: 16.06.2023
Последна актуализация: 14.07.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД
 

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в  конкурса за длъжността

 

Главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ – Разград.

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-02-35/12.06.2023 г. на директора на РЗИ – Разград РЕШИ:
 

        I. ДОПУСКА ДО КОНКУРС СЛЕДНИЯ КАНДИДАТ:

1.    Янка Славчова Панова

Посоченият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 28.06.2023г. в 09.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция - Разград, ул.”Кирил и Методий” №8, ет. 4 стая 401 

След приключване на теста кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат допълнително уведомени за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто. 

        II. НЕ ДОПУСКА ДО КОНКУРС СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

             Няма недопуснати кандидати


СВЕТЛИНА ГАНЕВА
Председател на конкурсната комисия

16.06.2023 г.

 

Списък на нормативните актове при подготовка за теста:

-  Закон за държавния служител

-  Закон за здравето

-  Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции

-  Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

-  Наредба за медицинската експертиза

- Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи