Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „главен инспектор” в дирекция „Медицински дейности“

Дата на публикуване: 19.06.2023
Последна актуализация: 14.07.2023

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест за познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията. Всеки вариант на тест включва 25 затворени въпроса, всеки от които има само един верен отговор. За всеки верен отговор кандидатът получава по 1 (една) точка. Максималният брой точки е 25. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 18 точки или 18 верни отговора и се равнява на оценка 4. 

  • При постигнат резултат от 15 до 17 точки, кандидатът получава оценка 3.00
  • При постигнат резултат от 18 до 20 точки, кандидатът получава оценка 4.00;
  • При постигнат резултат от 21 до 23 точки, кандидатът получава оценка 5.00;
  • При постигнат резултат от 24 до 25 точки, кандидатът получава оценка 6.00

След обявяването на началото на провеждане на конкурса кандидатът изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.
Кандидатът отбелязва с „х” верния отговор, като няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един отговор. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Времето за решаване на теста е 45 минути.  
Комисията прие, че интервюто е с по-голяма относителна тежест, поради което резултатите от теста ще се умножат с коефициент 4, а резултатите от интервюто ще се умножат с коефициент 5
Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.
Кандидатът се уведомява с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.
За провеждането на интервюто членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика и формулират въпроси за интервюто, които се задават на кандидата по следните компетентности:
- Аналитична компетентност;
- Ориентация към резултати;
- Работа в екип;
- Комуникативна компетентност;
- Фокус към клиента (вътрешен/външен);
- Професионална компетентност;
- Дигитална компетентност.
Времето за провеждане на интервюто с кандидата е до 20 минути.
Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е  „оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.
Въз основа на отговорите на кандидата всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидати от интервю - Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. 
Общият резултат, вписан във Формуляра за преценка на кандидати от интервю от всеки член на комисията, е средноаритметична величина от оценките по отделните компетентности по 5-степенна скала. 
Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценката на членовете на конкурсната комисия по 5-степенна скала. При постигнат на интервюто резултат под минималния 4,00 кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира. 
Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 4 и 5, определени от комисията. 
Кандидатът, получил резултат под 4.00 на интервюто няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.
При успешно, издържан тест, ще се проведе интервю на същата дата от 11.00 часа.
 

Конкурсна комисия (п)