Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обявление за конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести“

Дата на публикуване: 21.03.2023
Последна актуализация: 21.03.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ

           Регионална здравна инспекция – Разград, със седалище и адрес: гр. Разград ул.”Кирил и Методий” №8,  на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-3/21.03.2023 г. на директора на РЗИ – Разград.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността: Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ – Разград.

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. образование– висше;
1.2. образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
1.3  професионално направление:- „Здравни грижи“
1.4. специалност: медицински лаборант;
1.5. професионален опит – не се изисква или 
1.6.  минимален ранг – V младши, (ако е работил по служебно правоотношение).
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
2.1. да притежава компютърна грамотност - MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
3. Кратко описание на длъжността: Извършва подготовка на пробите за микробиологична, серологична и паразитологична диагностика по надзора на заразните и паразитни болести. Извършва подготовка на лабораторни консумативи. Регистрира постъпилите проби за изследване и резултатите от тях. Взема материал от пациенти за изследване.
4. Размер на основната заплата за длъжността:
Граници на заплатата, определени за длъжността за длъжностното ниво в рамките на степен 1 (първа): от 780 лв. до 1600 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).
5. Начин за  провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
6. Конкурса ще се проведе в сградата на РЗИ гр.Разград, ул.”Кирил и Методий” № 8.
7. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатът за участие в конкурса представя следните документи:
7.1. Заявление за участие в конкурс, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
7.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
7.4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг;
7.5. Автобиография CV формат;
7.6. Копие от документ удостоверяващ придобитата квалификация по компютърна грамотност /ако притежава такъв/.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. 

8. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата в центъра за административно обслужване на РЗИ на адрес: гр. Разград, ул.”Кирил и Методий” № 8, ет.ІІ. 


Документи могат да се подават и по електронен път на e-mail: rzi_razgrad@mbox.contact.bg, като в този случай заявлението Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3 т. 1 на НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Телефони за информация: 084/611-152; 084/611-162
9. Краен срок за подаване на документите: 31.03.2023 г. вкл.
10. Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
информационното табло в РЗИ-Разград, намиращо се в административната сграда с адрес: гр. Разград, ул.”Кирил и Методий” № 8, ет.ІV и на интернет страницата на инспекцията: www.rzi-razgrad.egov.bg
 

  • Заявление за участие в конкурс изтегли
  • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС изтегли