Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА за длъжността „главен инспектор” в дирекция „Медицински дейности“

Дата на публикуване: 29.06.2023
Последна актуализация: 14.07.2023

КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-РАЗГРАД

Съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители въз основа на проведения конкурс комисията класира на първо място кандидат според окончателния резултат, който е получен при провеждането на конкурса:

1.    Янка Славчова Панова

 

СВЕТЛИНА ГАНЕВА
Председател на конкурсната комисия