Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MO4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U94
Съобщения Процедури по ЗОП Публични покани Архив

Профил на купувача

Дата на публикуване: 01.02.2022
Последна актуализация: 30.11.2022

Профил на РЗИ - Разград в Регистъра на обществените паръчки ЦАИС ЕОП

Профил на купувача - 2020 г.

  • Пазарни проучвания по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП и пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП

Срокът на пазарното проучване по покана за представяне на индикативна ценова оферта с изх. номер 03-260-1/10.06.2020 г. за закупуване на таблетни компютри се удължава за уточняване параметрите на софтуера до 17,00 часа на 30.06.2020 г.

  • Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Предварителни обявления-към момента няма предварителни обявления
  • Обществени поръчки

Профил на купувача - 2022 г.

Класиране на участниците -16.02.2022 г.
Дата на публикуване: 28.04.2022

Декларация
Дата на публикуване: 28.04.2022

Оферта
Дата на публикуване: 28.04.2022