Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GH7

Дейност и устройствен правилник

Дата на публикуване: 19.01.2022
Последна актуализация: 01.06.2022

РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (РЗИ) ОСЪЩЕСТВЯВА ДЪРЖАВНАТА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЛАСТ РАЗГРАД.

УСТРОЙСТВЕНИЯТ ПРАВИЛНИК УРЕЖДА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА, ФУНКЦИИТЕ, СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
Дата на публикуване: 20.05.2022