Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0
Организационна структура Дейност и устройствен правилник Мисия, визия, цели Отчети и планове Политика по качество Регистри Профил на купувача Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Конкурси Галерия

За Инспекцията

Дата на публикуване: 15.10.2020
Последна актуализация: 10.03.2023

Регионалната здравна инспекция осъществява държавната здравна политика на територията на Разградска област и извършва дейности по:
1.Държавен здравен контрол;

2.Контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;

3.Проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;

4.Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;

5.Промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;

6.Събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;

7.Мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;

8.Анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;

9.Лабораторни анализи и изпитвания;

10.Разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;

11.Кординация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;

12.Методическа, консултативна и експертна помощ;

13.Следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;

14.Проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;

15.Планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.

16.Регионалната здравна инспекция съвместно със съсловните организации проучва потребностите от медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение по специалности.