Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-586/14.11.2022 г. за отмяна на Заповед № РД-01-606/19.07.2021 г.

Дата на публикуване: 17.11.2022
Последна актуализация: 17.11.2022