Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Отмяна на  Заповед № РД-01-73/21.07.2022 год. на директора на РЗИ - Разград за въвеждане на временни противоепидемични мерки.

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 10.08.2022

Отмяна на  Заповед № РД-01-73/21.07.2022 год. на директора на РЗИ - Разград за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Разград, считано от 11.08.2022 г.

Заповед № РД-01-75/10.08.2022 год.