Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

22 март 2023 - Световен ден на водата

Дата на публикуване: 21.03.2023
Последна актуализация: 27.03.2023

22 март 2023 , Световен ден на водата - Ускоряване на промяната

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването ѝ. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.
Темата на Световния ден на водата през 2023 г. е свързана с ускоряване на промяната за решаване на кризата с питейната вода и канализацията.
Става дума за предприемане на действия за справяне с глобалната водна криза на 2,2 милиарда души, живеещи без достъп до чиста вода.

Качеството на питейната вода в Разградска област се контролира от Регионална здравна инспекция. 
Централното водоснабдяване на 103 населени места в област Разград се осъществява от 111 подземни водоизточника. Обособени са 47 зони на водоснабдяване. Пробонабирането за контрол на питейно - битовите води в населените места се извършва от 208 пункта по предварително изготвени и съгласувани графици.
В мониторинга по държавен здравен контрол са включени показателите цвят, мирис, вкус, мътност, активна реакция, перманганатна окисляемост, електропроводимост, остатъчен свободен хлор, амониев йон, нитрити, нитрати, хлориди, обща твърдост, калций, магнезий, сулфати, фосфати, желязо, манган, флуориди, цианиди, хром, натрий, арсен, селен, антимон, кадмий, олово, живак, мед, цинк, никел, бромати, бор, пестицидни остатъци, полиароматни въглеводороди, бенз(а)пирен, трихалометани, естествен уран, обща бета активност, колиформи, Ешерихия коли, ентерококи, микробно число при 22°С.
За оценка на качеството на питейната вода от централно водоснабдените населени места в областта през 2022 г. са извършени всичко 6010 изследвания (химични и микробиологични по държавен здравен контрол), от които 5975 отговарят на нормативните изисквания, или 99% стандартност.
Нестандартността по химични показатели е свързана със завишено съдържание на нитрати. По микробиологични показатели не са констатирани отклонения. 

От водопроводната мрежа на контролираните по държавен здравен контрол 6 ведомствени водоизточника за питейно - битови цели са извършени 316 изследвания, от които 250 по химични показатели. Нестандартните изследвания са 8 по показател нитрати. Извършените изследвания по микробиологични показатели са 66, като не са установени отклонения.
На контролираните 17 местни водоизточника са извършени общо 490 изследвания – 343 по химични показатели и 147 по микробиологични показатели. От химичните, нестандартните проби са 40 по показател нитрати, а от микробиологичните - 29 проби по показатели колиформи и ешерихия коли. За местните чешми, чиито води не отговарят на изискванията на Наредба № 9 са дадени препоръки на съответните собственици за обозначаване, като негодни за пиене. 
Няма случаи с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейна вода.

Дирекция ОЗ, РЗИ- Разград