Z6_PPGAHG8001KE3062LBDO9J6H30
Z7_PPGAHG8001KE3062LBDO9J6HJ1

Информация по ЗЗЛПСПОИН

Дата на публикуване: 03.07.2023
Последна актуализация: 01.02.2024

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ 


(Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г.)


   Сигнали за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до следните длъжностни лица - служители за разглеждане на сигнали за нарушения в РЗИ – Разград:

 

1. Севдалина Маринова - главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“;

2. Снежана Петкова – главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ /в случай на отсъствие на длъжностното лице по т.1 или възникване на конфликт на интереси/ 

  

ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕН СИГНАЛ: 

  • като попълните формуляр по образец лично при отговорното лице
  • като изпратите попълнен формуляр по електронна поща на адрес:  signali_rzi-rz@rzi-razgrad.egov.bg

      Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

  • с писмо до адрес: гр. Разград, ул.“Кирил и Методий“ № 8, РЗИ – Разград, за г-жа Севдалина Маринова

    Важно! В случай на подаване на сигнала чрез писмо до адрес: гр.Разград, п.к.7200, ул.“Кирил и Методий“ №8, моля да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите като получател длъжностното лице. Не се образува проверка по анонимно подаден сигнал, освен ако длъжностното лице не прецени друго според конкретния случай.

 

ПОДАВАНЕ НА УСТЕН СИГНАЛ:

  • устен сигнал можете да подадете на телефон 084/611160 или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон.

     В случай на подаване на устен сигнал отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра, като ги подпишете.

 

    Към сигнала можете да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

 

     Трябва да бъдат попълнени всички данни във формуляра!

 

   В 7-дневен срок от получаването на сигнала, ще получите потвърждение за регистрацията му във вътрешния регистър за сигнали, ведно с уникален идентификационен номер на сигнала, издаден от КЗЛД. Достъпът до регистъра е ограничен.

 
 * В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.


 * Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали (освен ако длъжностното лице не прецени друго според конкретния случай),  както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.


 * Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

 

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (.docx)