Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

НА ВНИМАНИЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА

Дата на публикуване: 08.07.2022
Последна актуализация: 14.07.2023

Във връзка с допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, обнародвано в ДВ. бр. 53 от 08.07.2022 г., уведомяваме всички лица, подлежащи на преосвидетелстване следното:
Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г., продължават действието си до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г. За това лицата с итекъл срок на експертното решение, които  все още не са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК, могат да направят това до 15 юли 2022 г.
Регионална здравна инспекция гр. Разград ще предостави информация на ТП на Националния осигурителен институт гр. Разград и на Дирекция за социално подпомагане гр. Разград за всички лица, подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК в периода от 13 март 2020 г. до 15 юли 2022 г.
Изплащането на пенсиите и на социалните плащания по експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г., се продължава при условията и за срока на действие, за който са продължени експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК.