Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕД. СПЕЦИАЛИСТИ! Нови образци на заявления, относно регистрация на лечебни заведения за ИЗБП и хосписите

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 05.02.2024

Със заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на ИАМН са утвърдени нови образци на заявления по следните административни процедури, относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите:
1335 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;
1659 - Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата  на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;
465 - Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, 
както и електронна форма на допълнително приложение №Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 за регистрация и пререгистрация.
Издадените преди 23.01.2024 г. удостоверения за регистрация са валидни, с изключение на Приложение № 2 и следва да се приемат от всички заинтересовани страни.
Считано от 15.02.2024 г. лечебните заведения могат да подават документи чрез РЗИ при настъпване на промяна във вписаните обстоятелства по регистрацията.  
Утвърдените образци на заявления и електронна форма на допълнително приложение №Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 за регистрация и пререгистрация са налични на интернет страницата на Регионална здравна инспекция гр. Разград, секция Административно обслужване – Административни услуги – Услуга „3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите“. Същите могат да бъдат изтеглени и от официалната страница на ИАМН.