Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

До лечебните заведения за извънболнична помощ

Дата на публикуване: 21.12.2022
Последна актуализация: 21.12.2022

Във връзка с отчетната дейност на лечебните заведения за 2022 година и на основание на Наредба № 1 от 2013 г. и Закон за статистиката е необходимо всички лечебни заведения за извънболнична помощ да представят годишните си отчети в РЗИ в срок 31.01.2023 година.