Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR0
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR7

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.02.2024
  • Ако желаете да заявите извършването на услуга на място в Центъра за административно обслужване (ЦАО) или да изтеглите необходимия документ за услугата, направете това чрез секция "Административно обслужване", раздел "Административни услуги" в сайта на РЗИ - Разград като натиснете тук.
  • За да заявите електронна услуга, предоставяна от РЗИ град Разград, ползвайте ЕДИННИЯ МОДЕЛ за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).
  • Необходимо условие е физическите и юридическите лица да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се регистрират в Системата за сигурно електронно връчване, която се използва за подаване на заявления към администрацията и получаване резултата от изпълнение на услугата в електронна форма, когато е приложимо. В случаите, в които за конкретна услуга се дължи държавна такса, е необходима регистрация и в Системата за електронни плащания.

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

881 Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци

961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка

1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки

1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

1796 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти

2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум