Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C81
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S86

Резултати от измерване на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 16.02.2024
Последна актуализация: 16.02.2024

Измерването на  удовлетвореността на потребителите на административни услуги се ръководи  от следните цели:
•    Подобряване достъпа до административните услуги и повишаване качеството им; 
•  Улесняване гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
•   Предоставяне на заинтересованите лица професионална консултация за задължителния набор от документи, които осигуряват изпълнението на всяка административна услуга;
•  Събиране на конкретни предложения от потребителите на услуги за административното обслужване с цел повишаване на удовлетвореността.
•    Надеждна обратна връзка от клиента и извличане на поука от направените коментари;
•    Повишаване качеството на крайния продукт при различните административни услуги;
•    Извършване, измерване и публикуване оценките за удовлетвореност на потребителите.

За да отговори на нуждите и очакванията на потребителите и за подобряване на административното обслужване, РЗИ-Разград изследва и оповестява тяхната удовлетвореност от предоставените услуги. Проучването и измерването на удовлетвореността на потребителите се извършва два пъти годишно. В резултат на получената и анализирана информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността се предприемат действия за подобряване на административното обслужване.
Настоящото проучване е насочено към всички потребители на услуги в РЗИ- Разград и е на доброволен принцип за участие. Целта на изследването е установяване на:
           1. Нивото на удовлетвореност на гражданите във връзка с получаване на информация от инспекцията.
           2. Нивото на удовлетвореност на гражданите от сроковете на издаване на съответните документи.
           3. Нивото на удовлетвореност от отношението на служителите на РЗИ-Разград.
Главната цел на проучването и измерването на удовлетвореността е  повишаване качеството на административното обслужване извършвано от РЗИ – Разград.