Z6_PPGAHG80094I90QLC0I30020F2
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I3002G00
Документи и образци Съобщения, уведомления и админ.актове Информация, предоставена повече от три пъти Годишни отчети

Достъп до информация

Дата на публикуване: 19.10.2020
Последна актуализация: 17.04.2024

Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в закона за достъп до обществена информация  /Обнародван, ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 година/.

Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местно самоуправление.

Този закон не се прилага за информацията, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, депозирано в деловодството на РЗИ – Разград, ул. „Кирил и Методий” 8, тел. 61-11-68, ел. поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg

Всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа

Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.

Решението за предоставяне на достъп до исканата информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ- 2023 г.
Дата на публикуване: 21.09.2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ- 2022 г.
Дата на публикуване: 03.05.2022

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 г
Дата на публикуване: 03.05.2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ- 2021 г.
Дата на публикуване: 03.05.2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ- 2020 г.
Дата на публикуване: 27.01.2022

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 г
Дата на публикуване: 27.01.2022